STATUTUL  ASOCIAȚIEI ARCHITRAVEL

 

ART. 1. Se constituie, în baza Legii nr. 246/2005 și potrivit prezentului Statut, Asociația ArchiTRAVEL.

 

ART. 2. Asociația ArchiTRAVEL este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Legii nr. 246/2005, ai cărei membri fondatori sunt:

 

1. Oprică Alice Maria, cetățean român, posesoare a C.I.  seria xx  nr. xxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliată în xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Cârstea Ana-Maria, cetățean român, posesoare a C.I.  seria xx nr.xxxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliată în xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Pop Ioana, cetățean român, posesoare a C.I. seria xx nr. xxxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliată în xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

ART. 3. Asociația ArchiTRAVEL este persoană juridică română de drept privat, având denumirea rezervată prin dovada disponibilității denumirii cu numărul 112134 din 10.05.2012 eliberată de către Ministerul Justiției, Serviciul de Relații cu Publicul și Evidența O.N.G.

 

ART. 4. Asociația ArchiTRAVEL este o asociație non-guvernamentală, nonprofit, independentă, constituită în vederea promovării interesului public, cu specificul descris la art. 7.

 

ART. 5. Durata și sediul.

Asociația se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată și are sediul în Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 5,  jud. Cluj.

 

ART. 6. Asociația poate deschide filiale și în alte localități sau județe din țară sau străinătate; poate stabili legături de colaborare cu organizații similare sau poate intra în uniuni sau federații, cu alte instituții și persoane juridice sau fizice din țară și străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

 

ART. 7. Scopul.

Membrii Asociației ArchiTRAVEL doresc să se asocieze în scopul promovării unor obiective de interes general pentru persoanele cu orice calificare ce activează sau sunt pasionați de arhitectură, restaurare, urbanism, design, artă plastică sau cultură în sens general, în sensul completării studiilor și/sau cunoștințelor acestor persoane cu activități practice sau alte forme de învățare, călătorii tematice, programe culturale, inclusiv prin editare de carte, broșuri, pliante, albume – dar în principal deplasări în grupuri organizate pentru proiecte de învățare în comun.

 

ART. 8. Activități.

Pentru realizarea scopului declarat, asociația își propune realizarea următoarelor activități:


a) Realizarea și editarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative.

b) Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice, precum și organizarea de marșuri, manifestații publice și alte activități de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii.

c) Acordarea de consultanță și consiliere persoanelor interesate, în domeniile respectării drepturilor omului, dezvoltării conștiinței civice precum și în alte domenii de interes general ce privesc viața publică.

d) Dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară și străinătate. Programele culturale vor cuprinde unul sau mai multe din următoarele aspecte:

- program de vizită a unor obiective de interes pentru arhitectură;

- program educațional (seminarii, prezentări);

- program de lucru (ateliere, workshopuri);

- program de relaxare;

- alte puncte conform specificului fiecărui program sau topic în parte.

e) Dezvoltarea unor activități economice proprii în vederea autofinanțării.

f) Alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului asociației.

 

ART. 9. Membrii.

Asociația este compusa din:

a) Membri fondatori sau membri seniori– cei trei membri fondatori care au înființat și conduc asociația; membrii fondatori au drept de vot în orice problemă privind Asociația sau desfășurarea activității acesteia; hotărârile se iau cu majoritatea de două voturi și sunt executorii; membrii fondatori au drept de veto în cadrul Adunării generale a membrilor Asociației; în situația decesului, retragerii sau incompatibilității din orice motiv a unuia sau a doi dintre membrii fondatori, membrii rămași aleg, de comun acord, dintre membrii activi, una sau mai multe persoane în Consiliul Director în vederea continuării activității Asociației; în situația în care toți membrii fondatori decedează sau sunt incompatibli ori renunță la calitatea lor, Adunarea membrilor activi alege cu majoritate simplă un nou Consiliu Director al Asociației; în acest din urmă caz, persoana cea mai în vârstă devine președintele Asociației; membrii activi care înlocuiesc membrii fondatori se numesc membri seniori și dețin aceleași drepturi și obligații ca membrii fondatori.


b) Membri activi; această categorie are drept de vot consultativ în vederea alegerii conducătorilor unor departamente și a managerilor de proiecte; alegerea finală aparține Consiliului Director; membrii activi provin dintre membrii voluntari care au desfășurat activități în beneficiul Asociației pentru o perioadă de minim 3 luni, sau, în mod excepțional, numiți de Consiliul Director pentru merite deosebite înaintea perioadei de 3 luni; dintre membrii activi se aleg de către membrii fondatori rămași persoana sau persoanele necesare completării Consiliului Director în cazul decesului, renunțării sau incompatibilității unuia dintre membrii fondatori.


c) Membri voluntari (colaboratori pro bono); orice persoană care desfășoară activități pe bază de voluntariat, cu acceptul Comitetului Director; această categorie nu are drept de vot;

 

d) Membri de onoare; categorie de membri numiți de Consiliul Director pentru merite deosebite, preocupări similare celor ale Asociației, rezultate excepționale; această categorie de membri nu are drept de vot dar poate fi cumulată cu categoria membrilor activi sau categoria membrilor voluntari.

 

e) Personal angajat, potrivit Legislației muncii; această categorie nu are drept de vot dar calitatea de personal angajat poate fi cumulată cu oricare dintre categoriile de membri.


Poate deveni membru voluntar al Asociației ArchiTRAVEL orice persoana care depune o adeziune scrisă în acest scop. Calitatea de membru se dobândește prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director. Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanelor care și-au adus o contribuție importantă la desfășurarea activității Asociației sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociației.

Excluderea unui membru se face de către Consiliul Director, la propunerea a cel puțin doi membri ai asociației.

 

ART. 10. Drepturile și obligațiile membrilor.

Membrii Asociației ArchiTRAVEL au următoarele drepturi și obligații:

- Să participe la activitățile organizate de Asociație;

- Să facă propuneri în Adunarea generala;

- Să aleagă și să fie aleși în organele de conducere;

- Să respecte prevederile Statutului și hotărârile organelor de conducere.

- Să acționeze pentru creșterea prestigiului Asociației.

- Să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociației.

- Să cotizeze lunar cu o anumită sumă ce va fi ulterior stabilită de Consiliul Director.

 

ART. 11. Structura.

Organul de conducere al Asociației ArchiTRAVEL este Adunarea generală, alcătuită din totalitatea membrilor fondatori și activi.

Organul executiv al Asociației ArchiTRAVEL este Consiliul Director.

Organul de control al Asociației ArchiTRAVEL este cenzorul Asociației.

Organul de reprezentare a Asociației ArchiTRAVEL este reprezentat de Președinte, Vicepreședinte și Secretar general.

 

ART. 12. Adunarea generala.

Adunarea generala reprezintă organul de conducere al Asociației.

Adunarea generala este compusă din totalitatea membrilor fondatori și activi ai Asociației.

 

ART. 13. Ședințele Adunării generale.

Adunarea generală se întrunește o dată pe an în ședința ordinară, și în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie. Adunarea generală este legal constituită în prezența a jumătate plus unu din membrii asociației.

 

ART. 14. Convocarea Adunării generale.

Adunarea generală ordinara se convoacă de către Consiliul director sau de cel puțin 1/3 din numărul asociaților, cu cel puțin o săptămână înaintea întrunirii, prin înștiințări scrise sau telefonice. Adunarea Generală Extraordinară se convoacă de către Consiliul director sau de cel puțin 1/2 din numărul asociaților, cu cel puțin o săptămâna înaintea întrunirii prin înștiințări scrise sau telefonice.

 

ART. 15. Atribuțiile Adunării generale.

Adunarea generală are următoarele atribuții:

a) aprobarea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;

b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a situației financiare anuale;

c) alegerea și revocarea membrilor Consiliului director și a Președintelui, în cazul intervenirii incompatibilității membrilor Consiliului director sau a Președintelui;

d) alegerea și revocarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;
e) înființarea de filiale;

f) modificarea actului constitutiv și a statutului asociației;

g) dizolvarea și lichidarea asociației; stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

h) Membrii fondatori sau membrii seniori au drept de veto pentru orice hotărâre a asociației adoptată de Adunarea generală a membrilor.

 

Hotărârile adunării generale se iau cu majoritate simplă de voturi, fiecare membru având dreptul la un singur vot. În caz de paritate, președintele Asociației decide.

 

ART. 16. Consiliul director.

Consiliul director este organul executiv al Asociației ArchiTRAVEL și este compus din cei trei membri fondatori. În cazul decesului, retragerii sau incompatibilității unuia sau a mai multor membri fondatori se aplică în mod corespunzător prevederile art. 9 lit. a). Președintele conduce Consiliul director și reprezintă asociația în relațiile cu terții.

 

ART. 17. Ședințele Consiliului director.

Consiliul director se întrunește în ședință ordinară o dată pe lună, și în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar.

 

ART. 18. Atribuțiile Consiliului director.

Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale. În exercitarea competenței sale, Consiliul director:

a) prezintă adunării generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, situația financiară anuală, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației;

b) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației;

c) aproba organigrama și politica de personal ale asociației;

d) aprobă primirea de noi membri și hotărăște ridicarea calității de membru, la cererea celui în cauză sau la cererea a cel puțin doi membri ai asociației.

e) poate împuternici orice persoană, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al asociației, pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama asociației sau pentru a îndeplini orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

f) hotărăște schimbarea sediului Asociației.

g) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea generală.

 

ART. 19. Activitatea de control.

Activitatea de control al gestiunii patrimoniului și al activității economico-financiare a asociației este asigurată de un cenzor, ales de Adunarea generală. Dacă este nevoie, Adunarea generală poate hotărî înființarea unei Comisii de cenzori, compusă din trei membri, care să preia atribuțiile de control al activității asociației. Din comisia de cenzori trebuie să facă parte cel puțin un membru al asociației și un expert contabil.

 

ART. 20. Președintele.

Președintele Asociației ArchiTRAVEL are următoarele atribuții:

a) reprezintă Asociația în relațiile cu terții.

b) coordonează activitatea compartimentelor Asociației.

c) conduce Consiliul director și prezidează Adunarea generală.

d) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea generală.

În lipsa Președintelui asociației, vicepreședinții exercită atribuțiile acestuia.

 

ART. 21. Patrimoniul.

Patrimoniul inițial al Asociației ArchiTRAVEL este de 750 lei, constituit prin depozit bancar.

Patrimoniul asociației este alcătuit din:

a) cotizații, donații, finanțări, resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, sponsorizări, moșteniri;

b) activități economice proprii în măsura în care acestea sunt în concordanță cu scopul asociației.

c) înființarea de societăți comerciale. Dividendele obținute de asociație din activitățile acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociației.

d) alte venituri prevăzute de lege.

 

ART. 22. Modificarea statutului.

Modificările aduse prezentului statut necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunării generale. Prezentul Statut redactat în limba română, în 5 (cinci) exemplare a fost adoptat în Adunarea Generala de constituire și intră în vigoare la data înregistrării sale în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria Cluj.

 

ART. 23. Dizolvare.

Dizolvarea Asociației necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării generale. În caz de dizolvare, bunurile și fondurile Asociației intra în patrimoniul unei alte asociații sau fundații cu scop identic sau asemănător care va fi desemnată de Consiliul Director sau de Adunarea Generală.